dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับท่านสมาชิกให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี สภาฯ ขอความร่วมมือสมาชิกในการ Update ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสมาชิกเข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกเมนูบริการออนไลน์ หัวข้อระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ Click

 ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่
More...


ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด!
More...


การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88 icon
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ งานฌาปนกิจศพ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ภูษิตโภยไคย icon
More...


การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2 icon
More...


ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ภูษิตโภยไคย
More...


พบกับการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน “Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0”
More...


สภาวิชาชีพบัญชี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่สำนักงานเขตวัฒนา สำหรับเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
More...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38(3/2560)
More...


แจ้งเตือนการเดินทางมาอบรมสัมมนา ในช่วงการซักซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
More...


สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9
More...


ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการบริการทางวิชาชีพบัญชีในอีก 3 ปี ข้างหน้า (ภาษาอังกฤษ)
More...


ร่าง TFRS for SMEs รุ่นที่ 3/60 icon

พ.15 พ.ย. 60  เวลา 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

More...


วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2/60 icon

ส.-อา. 25-26 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/60 icon
พฤ.19 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
More...


การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป icon

พ-พฤ.15-16 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

More...


M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/60 icon
อา. 29 ต.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
More...


ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 2/60 icon

พ. 1, 8, 15, 22 และ 29 พ.ย. 60 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 
More...


เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 2/60 icon

ศ. 3 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

More...


ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป icon

อ.14 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

More...
More...

More...