dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สำนักงาน ก.ล.ต เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

 


 

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออก หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ที่มาใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย CG Code เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในฐานะผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการถือเป็นมาตราการสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการนำ CG Code ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง จึงได้ให้มีการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีระยะรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และแบบ 69-1 สำหรับบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ให้สอดรับกับ CG Code

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th/hearing จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงาน ก.ล.ต. คุณมาดาสิรี สุนทรโยธิน  madasire@sec.or.th โทรศัพท์ 0-2033-9542 หรือ คุณศาสนีย์ โล่ห์วิสุทธิ์ sasanee@sec.or.th โทรศัพท์ 0-2033-4680

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์