dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
งานสัมมนา "นักลงทุนอิสระและกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา" จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี

 

 

          สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ นักลงทุนอิสระและกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา ใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ สื่บเนื่องจากการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือคณะกรรมการของบริษัทโดยเฉพาะกรรมการอิสระ ผู้ทำหน้าที่สร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสัมมนานี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ  และแนวโน้มความคิดใหม่ๆของการลงทุน ในมิติความสำคัญของกรรมการอิสระให้กับสมาชิกและผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

----- ขณะนี้ที่นั่งเต็มแล้ว ----

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี