dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2 article

 

 การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16

ครั้งที่ 2

******************************************

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนาจะนำส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี