dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ ISACA Bangkok Chapter จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมผู้ตรวจและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter) จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและนักบัญชี ในยุค 4.0 ทั้งนี้การเสวนาที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่และตระหนักถึงความสำคัญของ Cyber Security เพราะในปัจจุบันความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุมที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง และใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรต่อไป

การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วย นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ และคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม ด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ Cyber Security for Auditors and Accountants โดยนายปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กองทัพบก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ ความเสี่ยงและผลกระทบของ Cyber ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีโดย นายมานิต พาณิชย์กุล คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม ด้านการตรวจสอบภายในสภาวิชาชีพบัญชี, ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี, ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ Executive Vice President Head of IT Strategic and Program Management office Division Bank of Ayudhya PCL. พร้อมด้วย นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา การเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน จัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี