dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สัมมนาพิจารณ์ “ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. …”

 

          วันนี้ (วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560) เวลา 09.00-12.15 น. สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.   ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพบัญชี รวมทั้งให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ แต่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) ยังมีส่วนที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำไปใช้ในการให้บริการทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หน่วยงานธุรกิจ รวมทั้งมิได้กล่าวถึงแนวคิดในทางปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) ดังกล่าว เพื่อให้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมีความเป็นสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เช่นการกำหนดหลักการพื้นฐาน ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ และสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประมวลจรรยาบรรณของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
          ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี ภาษีผล  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ, อาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ, อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย การสัมมนาพิจารณ์ครั้งนี้จัดขึ้น ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และคาดว่าจะจัดอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม 2561

 

   
   ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี