dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
เอกสารเผยแพร่

 

เอกสารเผยแพร่

 ผลการตรวจเยี่ยมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุฒคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) ของสำนักงานสอบบัญชีในปี 2557

 ข่าวดีโครงการ "การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2" เปิดรับสมัครแล้ว

 ข้อควรพิจารณาก่อนการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

 IAASB ขอเชิญตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการตวบคุมคุณภาพ
 ผู้สอบบัญชีกับ cybersecurity
 คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1)
 ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน TSQC1
 ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการค่าบริการสอบบัญชีที่ลดต่ำลง
 สรุปข้อสังเกตของ PCAOB ที่พบในการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
 ข่าวการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในสหภาพยุโรป
 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
 Quick Win Solutionระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1
 สรุปข้อสังเกตจากรายงานการสอบทานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC1) ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ
 บทความจาก IFAC เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR)

 
TSQC1

ข่าวประชาสัมพันธ์
Newsletter TSQC1
การอบรมสัมมนาและภาพงาน
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1